Zasady współpracy

Po dokonaniu wstępnej analizy potrzeb i oczekiwań Klienta zostanie przygotowana indywidualna oferta współpracy dostosowana do wymagań i preferencji Klienta. W oparciu o powyższe kryteria zaproponujemy równie elastyczne warunki finansowe współpracy.

Celem kancelarii jest zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego świadczonych usług przy zachowaniu konkurencyjnych warunków finansowych. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stosujemy system stawek godzinowych jak również system wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku sporów sądowych, dodatkowo możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy success fee. Wybór określonego wariantu cenowego jest uzależniony od charakteru danej sprawy oraz indywidualnie ustalonych z Klientem zasad współpracy.

Cennik usług i zasady rozliczeń

Ważną dla nas sprawą są jasne ustalenia finansowe z Klientami, tak aby nie stanowiły
one na danym etapie sprawy zaskoczenia. Dla potrzeb każdego Klienta możemy zaproponować różne warianty zajmowania się daną sprawą i co tym idzie różne sposoby rozliczeń.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem.

Stosowane są następujące systemy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego, gdzie wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  • System rozliczeń godzinowych, gdzie wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zadania. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Porady prawne

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest ustalany zwykle ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady można uzyskać telefonicznie bądź przesyłając zapytanie na adres e-mail. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem cena porady prawnej wliczona jest w ogólny koszt postępowania.

Pisma procesowe i umowy

Koszt napisania standardowego pisma procesowego lub umowy jest ustalany ryczałtowo z góry. Zależny jest on od stopnia skomplikowania oraz terminu w jakim pismo lub umowa mają być przygotowane. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za przygotowanie pisma lub umowy można uzyskać telefonicznie, bądź przesyłając zapytanie na adres e-mail.

Sprawy sądowe

Za prowadzenie spraw sądowych najczęściej pobierane jest wynagrodzenie zryczałtowane, a jego wysokość ustalana jest zawsze na podstawie indywidualnej umowy z Klientem. Stawki minimalne w tym zakresie w zależności od wartości sprawy zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348). Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

Negocjacje

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane są zwykle wg stawki godzinowej. Aktualną informację o wysokości stawki godzinowej można uzyskać telefonicznie bądź przesyłając zapytanie na adres e-mail.